Skoči na sadržaj

Posredovanje u radnim sporovima

Specijalizovana obuka je koncipirana kao organizovano sticanje i usavršavanje praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje medijacije, a pohađanje i uspešno završavanje obuke je uslov za ostvarivanje prava na produžetak licence, odnosno dozvole za posredovanje koju izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Dozvola za posredovanje se obnavlja na pismeni zahtev posrednika pre isteka roka na koji je dozvola za posredovanje izdata.

Uz zahtev za obnavljanje dozvole podnose se dokazi o ispunjenosti uslova popisanih Zakonom, i to:

  1. dokaz o pohađanju najmanje deset časova stručnog usavršavanja posrednika u toku jedne godine;
  2. dokaz o najmanje pet posredovanja za vreme važenja dozvole za posredovanje;
  3. dokaz o uplati takse u skladu sa posebnim zakonom, dokaz o uplati naknade za razmatranje zahteva i obnavljanje dozvole za posredovanje.

Dozvola za posredovanje izdaje se prvi put sa rokom važenja od tri godine, a kada se obnavlja izdaje se na rok od pet godina.

Specijalizovana obuka “Posredovanje u radnim sporovima” namenjena je medijatorima – posrednicima, sa već završenom Osnovno obukom, advokatima, pravnicima, menadžerima i drugim zaposlenim u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnici, poslovni i pravni konsultanti, kao i svi koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u prevenciju i rešavanje sporova u privredi, profesionalci u firmamam za slučajeve posredovanja u sporovima i druga zainteresovana lica.

Obuka je akreditovana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

PREDAVAČI

Sa bogatim iskustvom u oblasti medijacije, naši predavači dele svoje dragoceno znanje, pružajući Vam neprocenjive uvide i veštine koje će Vas istaći na tržištu. Spremni su da Vas motivišu i podrže na vašem putu ka profesionalnom uspehu. Sa našim predavačima kao vašim vodičima, možete biti sigurni da ste na pravom putu ka ostvarenju svojih ciljeva.

Sanja Škorić

Doc. dr Sanja Škorić

Univerzitetski profesor, autorka udžbenika “Radno pravo” u koautorstvu sa prof. dr Živkom Kulićem i “Praktikuma iz radnog prava”.

Milan Krilović

Milan Krilović

Master pravnik, posrednik u rešavanju sporova – medijator, specijalizovan za samostalnog trenera, specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz EU fondove

Cilj obuke:

  • Stručno usavršavanje posrednika za rešavanje radnih sporova;
  • Sticanje znanja i osposobljavanje za razumevanje propisa iz oblasti radnih odnosa (npr. Zakon o radu, Zakon o agencijskom zapošljavanju, Zakon o volontiranju, Zakon o mirnom rešavanju sporova, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, itd. );
  • Prepoznavanje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi u oblasti radnih odnosa; Upoznavanje sa radom Agencije za mirno rešavanje sporova;
  • Uporedna praksa u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova
PROGRAM OBUKE: ​

Naš pristup obuci je interaktivan i angažovan, kombinujući teorijsko znanje sa praktičnim radom. Tokom programa obuke, dobićete priliku da radite na stvarnim projektnim zadacima, sarađujete s drugim polaznicima i dobijete povratne informacije od naših predavača. Ovo će vam omogućiti da primenite svoje veštine u stvarnom okruženju i izgradite svoj portfolio koji će vas izdvojiti od konkurencije.

Upoznavanje sa učesnicima programa i uvodnim temama koje se odnose na specifičnosti medijacije u oblasti radnih odnosa i teme u vezi sa oblastima radnih odnosa. Ovladavanje znanjima o radnim odnosima sa aspekta rešavanja sporova u postopku medijacije i znanjima o pozitivno pravnim propisima u predmetnoj oblasti, kao i upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja u određenim specifičnim situacijama

Prvi i drugi čas:
– Predstavljanje realizatora i učesnika
– Plan rada i pravila rada
– Nacionalni i međunarodni pravni okvir koji reguliše radne odnos

Treći i četvrti čas:
Oblici radnog angažmana:
– ugovor o radu
– privremeni i povremeni poslovi
– ugovor o delu
– dopunski rad
– angažovanje preko agencije za zapošljavanje
– stručno osposobljavanje
– stručno usavršavanje
– sezonski rad
– volontiranje

Peti i šesti čas:
– Zakonodavni okvir
– Prava, obaveze i odgovornosti
– Emocije, potrebe i interesi

Sedmi i osmi čas:
– Rešavanje radnih sporova u Srbiji
– Uporednopravni prikaz načina rešavanja radnih sporova
– Medijabilnost radnih sporova

Upoznavanje sa veštinama i tehnikama vođenja postupka medijacije u spornim odnosima iz oblasti rada sa praktičnim vežbama. Priprema za medijaciju i proces/faze medijacije u oblasti radnih sporova. Početak medijacije i iznošenje bitnih aspekata problema. Razmena razjašnjavanje tema. Mapiranje interesa/potreba i predlozi rešenja. Završno pregovaranje i izrada sporazuma. Simulacije medijacje u radnim sporovima.

Prvi čas:
Specifičnosti medijacije u radnim sporovima (koraci u medijaciji:
– imenovanje posrednika;
– preliminarni kontakt posrednika sa stranama radi pripreme za medijaciju;
– nezvanično otvaranje;
– zajednička sesija;
– odvojeni razgovori;
– pregovaranje;
– postizanje sporazumnog rešenja)

Drugi čas:
Kompetentnost posrednika:
– Specifične veštine za posredovanje u sporovima u oblasti radnih odnosa

Treći čas:
Kompetentnost posrednika:
– Specifične veštine za posredovanje u sporovima u oblasti radnih odnosa – praktični deo

Četvrti čas:
– Etičke dileme posrednika u rešavanju sporova u oblasti radnih odnosa

Peti i šesti čas:
– Simulacije postupka posredovanja u radnim sporovima

Sedmi čas:
– Evaluacija i podela uverenja

Po završetku polaznik je osposobljen za:

- Rešavanje sporova iz oblasti posredovanja u radnim sporovima
- Razumevanje propisa iz oblasti posredovanja u radnim sporovima
- Prepoznavanje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi

koliko traje obuka?

Specijalizovana obuka traje 15 časova, ukupno 2 dana.
Prvi dan u trajanju od 8, a drugi dan u trajanju od 7 časova.

KOLIKO KOŠTA OBUKA?

Kotizacija 18.000,00 RSD
Za grupne prijave preko 6 polaznika popust 20%
Postoji mogućnost plaćanja kotizacije u mesečnim ratama