Skoči na sadržaj

Specijalizovana obuka posredovanje u krivičnom postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike u sklopu svojih aktivnost organizuje i dva tipa obuke za medijatore – osnova obuka i specijalizovana obuka medijatora. Obuka je koncipirana kao organizovano sticanje i usavršavanje praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje medijacije, a završena osnovna obuka je uslov za sticanje svojstva medijatora odnosno pohađanje i uspešno završavanje obuke uslov je za ostvarivanje prava na licencu za posredovanje i upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Specijalizovanu obuku Posredovanje u krivičnom postupku i posredovanje u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela mogu pohađati medijatori – posrednici, sa već završenom Osnovnom obukom, advokati, pravnici, menadžeri i drugi zaposleni u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnici, poslovni i pravni konsultanti, zaposleni u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju kao i svi koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u rad sa maloletnicima, profesionalci u firmama za slučajeve posredovanja i druga zainteresovana lica.

Specijalizovana obuka medijatora - Posredovanje u krivičnom postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela

Aktivno slušanje, preformulacija, parafraziranje i identifikovanja konfliktnih tačaka u sporovima omogućuju medijatorima da pomognu rešavanju problema pravne prirode i sporova unutar organizacija, institucija ili preduzeća.

Programom obuke rukovodi tim profesionalaca iz oblasti prava i medijacije u čijem sastavu su: Milan Krilović, sertifikovani samostalni trener za obuku medijatora. U timu predavača je, akademik, dr Nenad Bangulac, vanredni profesor, krivičnopravna i međunarodnopravna stručna i naučna oblast, posrednik u rešavanju sporova – mediajtor.

Zbog specifičnosti pravnog sistema Republike Srbije osposobljavanje što većeg broja medijatora predstavlja imperativ u budućem pravnom delovanju i istovremeno doprinosi većoj efikasnosti sudstva i sudskih postupaka.

Obuka se realizuje prema Pravilniku o Programu osnovne obuke za posrednike Ministarstva pravde Republike Srbije i regulisan je Zakonom o posredovanju i rešavanju sporova.

Diplomirani pravnik, licencirani medijator, sertifikovani samostalni trener za obuku medijatora, specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz EU fondove, drustveni aktivista.​

Medijator dr Nenad Bengulac

Vanredni profesor, krivičnopravna i međunarodnopravna stručna i naučna oblast, posrednik u rešavanju sporova – mediajtor.

Posredovanje u krivičnom postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela​

Više o Specijalizovanoj obuci medijatora

Dozvola za posredovanje je javna isprava kojom se potvrđuje da lice ispunjava uslove za obavljanje posredovanja. Pravo na dobijanje dozvole za posredovanje ima lice koje ispunjava uslove iz člana 33. stav 2. tač. 1) do 5) i stav 3. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Sl. glasnik RS“, br. 55/2014).

Dozvola za posredovanje izdaje se prvi put sa rokom važenja od tri godine, a kada se obnavlja izdaje se na rok od pet godina.

Dozvola za posredovanje se obnavlja na zahtev posrednika, po proteku roka na koji je izdata. Zahtev se podnosi pre isteka roka na koji je dozvola izdata. Za obnavljanje dozvole za posredovanje posrednik mora da ispunjava i sledeće uslove:

1) najmanje deset časova stručnog usavršavanja posrednika u toku jedne godine;

2) najmanje pet posredovanja za vreme važenja dozvole za posredovanje.

Medijator mora ispunjavati očekivanja strana u pogledu svoje profesionalnosti i sposobnosti da vodi konkretan proces. Kompetencija, pre svega podrazumeva primerenu edukaciju i iskustvo. Takođe, u skladu sa Etičkim kodeksom posrednika („Sl. glasnik RS“, br. 146/2014) posrednik mora biti spremnost da uči od drugih i radi na unapređenju profesije, a u cilju poboljšanja i unapređenja prakse.

 

Specijalizovana OBUKA MEDIJATORA I NJENA CILJNA GRUPA

Specijalizovanu obuku Posredovanje u krivičnom postupku i posredovanje u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela mogu pohađati medijatori – posrednici, sa već završenom Osnovnom obukom, advokati, pravnici, menadžeri, i drugi zaposleni u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnici, poslovni i pravni konsultanti, zaposleni u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju kao i svi koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u rad sa maloletnicima, profesionalaci u firmama za slučajeve posredovanja i druga zainteresovana lica.

Cilj obuke:

Stručno usavršavanje posrednika za rešavanje sporova iz oblasti
krivičnog prava i oblasti prava koji se odnosi na maloletne učinioce krivičnog dela;
Sticanje znanja i osposobljavanje za razumevanje krivičnog zakonodavstva u delovima
koji se odnose na posredovanje (npr. Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku i zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica);
Prepoznavnje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi u oblasti krivičnog prava i oblasti prava koji se odnosi na maloletne učinioce krivičnog dela;
Usvajanje potrebnih veština i znanja za samostalno posredovanje u pomenutim sporovima.

PROGRAM OBUKE:

DAN I

Upznavanje sa učesnicima programa i uvodnim temama koje se odnose na specifičnost medijacije u obastima krivičnih postupaka i specifičnosti medijacije u oblasti gde su maloletnici učinioci krivičnih dela. Ovladavanje znanjima o krivičnim delima u kojima je moguće rešavanje spornih situacija u oblasti medijacije i znanjima o pozitivno pravnim propisima u predmetnoj oblasti. Ovladavanje znanjima u kojima je moguća primena medijacije kada su maloletnici učinioci krivičnih dela. Upoznavanje sa veštinama i mehanikama vođenja postupaka posredovanja u određenim specifičnim situacijama.

DAN Ii

Upoznavanje sa veštinama i mehanikama vođenja postupka medijacije u krivičnom postupku gde su maloletnici izvršioci krivičnih dela sa praktičnim vežbama. Priprema za medijaciju i proces/faze medijacije za pomenute oblasti. Početak medijacije i iznošenje bitnih aspekata problema. Razmena i razjašnjavanje tema. Mapiranje interesa/potreba i predlozi rešenja. Završno pregovaranje i izrada sporazuma. Simulacije medijacije u krivičnom postupku i u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela.

Po završetku polaznik je osposobljen za:

Razumevanje osnova u vezi sa formalno pravnim okvirom i praksom u krivično pravnoj oblasti i oblasti maloletničke delikvencije, kao i u oblasti postupaka nadležnih organa u vezi sa detekcijom, prevencijom, represijom i sankcijama. Polaznice i polaznici će steći veštine prepoznavanja slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi u oblasti krivičnog prava i oblasti prava koji se odnosi na maloletne učinioce krivičnog dela, te usvojiti potrebna znanja i tehnike za samostalno posredovanje u pomenutim sporovima.