Skoči na sadržaj

Još dva termina za obuku medijatora u Novom Sadu do kraja godine

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike u toku 2019. godine u Novom Sadu organizuje:

“Osnovnu obuku posrednika – medijatora”

Tokom osnovne obuke za posrednika-medijatora, koja je uređena prema Pravilniku o programu obuke za posrednika na osnovu Zakona o posredovanju – medijaciji polaznici  će se upoznati sa pojmovima i karakteristikama posredovanja kao i pravnim okvirom za postupanje i karakteristikama u procesu medijacije. Takođe, tokom obuke polaznici će savladati i specifične veštine medijatora za posredovanje a što podrazumeva veštine komunikacije i rešavanja konflikata kao i veštine rada sa teškim klijentima.

Kroz praktičan rad (simulaciju) stečenih znanja i različitih veština polaznici će se upoznati sa tokom i fazama u postupku medijacije. Tokom ovog praktičnog dela, polaznici će savladati korake u postupku medijacije kao i postizanje i zaključivanje sporazuma i same specifilnosti sadržaja sporazuma. Polaznicima će biti predstavljena simulacija procesa medijacije kroz analizu studija slučaja iz prakse, pa će na konkretnom primeru savladati uloge i odgovornosti u sukobu, interese, strategije i intervencije.

Institut za medijaciju, pregovaranje I javne politike je sertifikovan od Ministarstva pravde Republike Srbije za sprovođenje obuke za posrednika na osnovu člana 45. u vezi sa stavom 44. stav 1. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS”, broj 55/14). Rešenje broj  740-09-01022/2018-22.

Završena obuka, uz ispunjavanje ostalih uslova propisanih Zakonom o posredovanju je preduslov za dobijanje licence za posrednika (medijatora).

Ciljna grupa:

 • Zaposleni u firmama koji imaju zaduženja kao lica za podršku,
 • Lica koja su određena kao interni ili eksterni medijatori,
 • Svi ostali zainteresovani za oblast medijacije.

Cilj obuke:

Osposobljavanje profesionalaca u firmama za slučajeve posredovanja u sporovima.

PROGRAM OBUKE:

Program obuke za posrednike realizuje se na osnovu Pravilnika o Programu osnovne obuke za posrednika, donetog od strane Ministra pravde na osnovu člana 44. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (“Sl. Glasnik RS”, broj 55/14).

Dan I

 • Alternativno rešavanje sporova – pojam i vrste;
 • Pojam posredovanja i istorijski razvoj;
 • Uporedno pravna rešenja i odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova;
 • Osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka;
 • Etička pitanja u posredovanju; – konflikti interesa i načelo poverljivosti.

 Dan II

 • Pojam posrednika – ko može da bude posrednik – uslovi, sklonosti i veštine za bavljenje ovim poslom;
 • Način utvrđivanja podobnosti slučajeva za posredovanje i upućivanje na posredovanje;
 • Priprema posredovanja – utvrđivanje uslova za početak posredovanja;
 • Postupak posredovanja.

 Dan III

 • Uvodno izlaganje posrednika;      
 • Dogovor o pravilima postupka i ponašanja;
 • Uzimanje uvodne izjave strana u postupku, način slušanja uvodnih izjava i podsticanje strana da ih saopšte;
 • Način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u zajedničkim i odvojenim razgovorima;      
 • Veština slušanja;
 • Veština postavljanja pitanja;
 • Veština prikupljanja informacija.

Dan IV

 • Veština identifikovanja problema strana, njihovih pobuda i interesa;
 • Veština identifikovanja tačke konflikta;
 • Veština identifikovanja razloga za prekid komunikacije;
 • Veština identifikovanja jakih pozicija i slabosti obe strane;
 • Veština pregovaranja;
 • Veština iznalaženja opcija za sporazum;
 • Veština iznalaženja predloga za sporazum;
 • Veština formulisanja sporazuma.

 Dan V

 • Priprema za simulaciju procesa medijacije;
 • Simulacija kompletnog medijacijskog procesa do postizanja sporazuma;
 • Fidbek i evaluacija procesa i programa.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Primeni stečena znanja i veštine medijacije u rešavanju slučejeva posredovanja u okviru postojećih zakonskih okvira
 • Preduzme adekvatne korake i pokrene postupak u ovim slučajevima
 • Primeni unapređene veštine komunikacije i rešavanja konflikata u radu sa stranama u konfliktu
 • Adekvatno prenese stranama u konfliktu ciljeve i dobiti od postupka posredovanja
 • Prepozna prednosti i rizike primene medijacije u ovim slučajevima

Osnovna obuka je uslov za dobijanje dozvole (licence) za posredovanje i upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/12290/registar-posrednika.php

Osnovna obuka traje 25 časova.

Cena pohađanja osnovne obuke je 1.000,00 dinara po času – ukupno 25.000,00 dinara.

Uplatu izvršiti na račun Instituta za medijaciju, broj 340-0000011021823-15, Erste Bank a.d. Novi Sad.

Pretplati se
Obavesti o
guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare