Skoči na sadržaj

Institut za medijaciju,
pregovaranje
i javne politike

Poverenje.

Pomirenje.

Razvoj.

O institutu

Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike sprovodi postupke medijacije i pregovaranja u građanskim, krivičnim, prekršajnim, upravnim, privrednim, radnim, potrošačkim i drugim postupcima i sporovima koji su medijabilni.
Institut sprovodi programe i projekte u oblasti medijacije, pregovaranja i javnih politika, te aktivno učestvuje u političkom i društvenom životu kroz paraćenje izbornih procesa, istraživački rad, organizovanje predavanja, diskusija, fokus grupa, izradu strateških dokumenata, akcionih planova…

Institut za madijaciju, pregovaranje i javne politike sprovodi obuke za posrednike u mirnom rešavanju sporova – medijatore, programe vršnjačke inkluzivne medijacije, interpersonalne medijacije, treninge za rad sa “teškim” strankama/ljudima, karijerno savetovanje, tim bilding treninge i slično.
Medijacija u procesu

MISIJA INSTITUTA ZA MEDIJACIJU:

Uspostavljanje, primena i promocija konstruktivnog rešavanja i preveniranja sporova, te dijaloga u cilju kreiranja održivih, razvojnih i zajednički prihvatljivih međusocijalnih sporazuma i njihova artikulacija kroz realne i aktivne javne i praktične politike na svim nivoima državnog i društvenog organizovanja.

Vizija Instituta za medijaciju:

Lokalna zajednica koja baštini i promoviše kulturu zajedništva, dijaloga i mira, jeste najznačajnija kolektivna institucija razvijenog, naprednog i solidarnog društva koje je okrenuto ka budućnosti i konstruktivnim kapacitetima svakog trenutnog i potencijalnog, internog i eksternog konflikta.

Institut za medijaciju - Zaštitni znak
Miljana Krilović
Miljana Krilović
24. Mart, 2022.
Ivana Lukic
Ivana Lukic
27. Ceptembar, 2021.
Tibor Domonkos
Tibor Domonkos
9. Ceptembar, 2021.
Grujic Predrag
Grujic Predrag
9. Ceptembar, 2021.
psychologist so
psychologist so
8. Ceptembar, 2021.
Branislav Tapavica
Branislav Tapavica
8. Ceptembar, 2021.
Milan Babic
Milan Babic
8. Ceptembar, 2021.
Svet Krofni
Svet Krofni
8. Ceptembar, 2021.
ugljesa vojtehovski
ugljesa vojtehovski
8. Ceptembar, 2021.
Miloš Bugarčić
Miloš Bugarčić
8. Ceptembar, 2021.

MEDIJACIJA - ZNAČaj i karakteristike

medijacija i njen značaj:

karakteristike ovog postupak su:

TIM INSTITUTA

Medijator Milan Krilović
Master pravnik, posrednik u rešavanju sporova – medijator, specijalizovan za samostalnog trenera, specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz EU fondove
Medijatorka Tanja Dugonjić
Diplomirala 2006. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Advokat sa iskustvom u pravnom savetovanju i zastupanju domaćih i inostranih privrednih subjekata povodom pravnih pitanja i sporova nastalih u njihovom poslovanju. Medijator, upisan u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije, specijalizovan za posredovanje u privrednim sporovima.
Medijatorka Tamara Janković

TAMARA JANKOVIĆ

Advokat, osnivač advokatske kancelarije JV LAW OFFICE Posvećena je podršci u poslovanju privrednih subjekata od nastanka do prestanka istih, što podrazumeva rad iz oblasti korporativnog prava, radnog prava, ugovornog prava, poreskog prava, parničnog postupka, stečajnog prava i sl.
Medijatorka Jelena Zelinčević
Kvalifikovani ekspert za prava intelektualne svojine, trenutno zaposlena u Naučno-tehnološkom centru NIS-Naftagas, u Novom Sadu, kao ekspert za patentiranje i administrativne poslove. Kao kvalifikovani advokat, saradjivala sa engleskom advokatskom kancelarijom Harrisons. Zastupala klijente u postupcima pred Zavodom za intelektualnu svojinu, EPO i WIPO, učestvovala u izradi IP sporazuma i politika.
Medijatorka Svetlana Prokić
Svetlana Prokić, diplomirani psiholog i licencirani geštalt psihoterapeut. Diplomirala 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Višegodišnje iskustvo u struci, u individualnom i grupnom radu sa osetljivim grupama i opštom populacijom.
Medijator Petar Vučković
Master pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, diplomirao i masterirao na Pravnom fakultetu Univerizeta u Novom Sadu. U dosadašnjoj karijeri prevashodno se orijentisao na poslove sa nekretninama kao i privredne i radne sporove. Aktivno učestvuje u realizaciji i kordinisanju mnogih akcija i projekata u oblasti edukacije mladih.
Medijator Goran Dojčinović

GORAN DOJČINOVIĆ

Advokat u Novom Sadu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Prevashodno se bavi pružanjem stručne pomoći pravnim licima u oblasti rada i radnih odnosa, ali i zastupanjem istih u sudskim i drugim postupcima koji su nastali u vezi sa njihovim poslovanjem.
Medijator Tihomir Tubin
Diplomirani pravnik, licencirani medijator, specijalizovan za posredovanje u privrednim i porodičnim sporovima sa dugogodišnjim iskustvom u korporativnom pravu. Trenutno aktivan u oblasti informacionih tehnologija.

Saradnici

Saradnica Instituta za medijaciju - Medijatorka Sanja Zdravković
Diplomirani ekonomista sa prebivalištem u Pirotu. Poseduje dugogodišnje radno iskustvo u bankarskom sektoru. Sertifikovana iz oblasti asertivne komunikacije. Posrednik u rešavanju sporova prema dozvoli Ministarstva pravde Republike Srbije.
Saradnik Instituta za medijaciju - Medijator Marko Vekić
Master pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, diplomirao na Pravnom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. Višegodišnje iskustvo rada u privredi, specijalizovan za oblasti privrednog, radnog, poreskog i obligacionog prava. Licencirani medijator.
Saradnica Instituta za medijaciju - Medijatorka Smiljana Ćirić

SMILJANA ĆIRIĆ

Diplomirani pravnik, licencirani medijator, specijalizovana za radno pravne odnose (mobing), specijalista strukovni inženjer menadžmenta ljudski resursi - Conflict Resolution, aktivna u oblasti radno pravnih odnosa.
Radmila Lalović

RADMILA LALOVIĆ

Student prava. Završila obuku za medijatora. Volontirala u Omladinskoj mreži - Youth Hub. Aktivna u oblasti omladinske politike. Govori engleski i ruski.
Stefan Ivetić

STEFAN IVETIĆ

Diplomirani pravnik sa završenom osnovnom obukom za medijatora. Tokom studija u više navrata je bio biran u studentska predstvnička tela, kao i na funkciju studenta prodekana. Trenutno je zaposlen na funkciji projektnog menadžera.

medijacija - Aktuelno

Uloga građana u kreiranju javnih politika

Uloga građana u kreiranju javnih politika

Javne politike predstavljaju tekovinu modernog društva u kojem građani nisu pasivni izvršioci naredbi vlasti, već aktivni učesnici u kreiranju politike.  Proces kreiranja javnih politika je proces saradnje između države i…

Principi medijacije

Medijacija je način rešavanja spora (konflikta) uz pomoć neutralne strane (posrednika). Posrednik pomaže dvema sukobljenim stranama da reše spor na način koji je najpogodniji za sve strane u sukobu. Da…
Medijacija

Kako medijacija može pomoći u rešavanju porodičnih sukoba

U današnjem ubrzanom svetu, porodični sukobi su postali sve češći fenomen. Različiti uzroci mogu doprineti ovim nesuglasicama, a neki od najčešćih uključuju promene u dinamici porodice, stres, komunikacione prepreke, i…