Skoči na sadržaj

Posredovanje u krivičnom postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela

Specijalizovana obuka je koncipirana kao organizovano sticanje i usavršavanje praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje medijacije, a pohađanje i uspešno završavanje obuke je uslov za ostvarivanje prava na produžetak licence, odnosno dozvole za posredovanje koju izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Dozvola za posredovanje se obnavlja na pismeni zahtev posrednika pre isteka roka na koji je dozvola za posredovanje izdata.

Uz zahtev za obnavljanje dozvole podnose se dokazi o ispunjenosti uslova popisanih Zakonom, i to:

  1. dokaz o pohađanju najmanje deset časova stručnog usavršavanja posrednika u toku jedne godine;
  2. dokaz o najmanje pet posredovanja za vreme važenja dozvole za posredovanje;
  3. dokaz o uplati takse u skladu sa posebnim zakonom, dokaz o uplati naknade za razmatranje zahteva i obnavljanje dozvole za posredovanje.

Dozvola za posredovanje izdaje se prvi put sa rokom važenja od tri godine, a kada se obnavlja izdaje se na rok od pet godina.

Specijalizovana obuka “Posredovanje u krivičnom postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela” namenjena je medijatorima – posrednicima, sa već završenom Osnovno obukom, advokatima, pravnicima, menadžerima i drugim zaposlenim u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnici, poslovni i pravni konsultanti, kao i svi koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u prevenciju i rešavanje sporova u privredi, profesionalci u firmamam za slučajeve posredovanja u sporovima i druga zainteresovana lica.

Obuka je akreditovana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

PREDAVAČI

Sa bogatim iskustvom u oblasti medijacije, naši predavači dele svoje dragoceno znanje, pružajući Vam neprocenjive uvide i veštine koje će Vas istaći na tržištu. Spremni su da Vas motivišu i podrže na vašem putu ka profesionalnom uspehu. Sa našim predavačima kao vašim vodičima, možete biti sigurni da ste na pravom putu ka ostvarenju svojih ciljeva.

Nenad Bingulac

Nenad Bingulac

Vanredni profesor, krivičnopravna i međunarodnopravna stručna i naučna oblast, licencirani medijator

Milan Krilović

Milan Krilović

Master pravnik, posrednik u rešavanju sporova – medijator, specijalizovan za samostalnog trenera, specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz EU fondove

Cilj obuke:

  • Stručno usavršavanje posrednika za rešavanje sporova iz oblasti krivičnog prava i oblasti prava koji se odnosi na maloletne učinioce krivičnog dela
  • Sticanje znanja i osposobljavanje za razumevanje krivičnog zakonodavstva u delovima koji se odnose na posredovanje  (npr. Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku i Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica)
  • Prepoznavanje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi u oblasti krivičnog prava i oblasti prava koji se odnosi na maloletne učinioce krivičnog dela
  • Usvajanje potrebnih veština i znanja za samostalno posredovanje u pomenutim sporovima
PROGRAM OBUKE: ​

Naš pristup obuci je interaktivan i angažovan, kombinujući teorijsko znanje sa praktičnim radom. Tokom programa obuke, dobićete priliku da radite na stvarnim projektnim zadacima, sarađujete s drugim polaznicima i dobijete povratne informacije od naših predavača. Ovo će vam omogućiti da primenite svoje veštine u stvarnom okruženju i izgradite svoj portfolio koji će vas izdvojiti od konkurencije.

Upoznavanje sa učesnicima programa i uvodnim temama koje se odnose na specifičnost medijacije u oblastima krivičnih postupaka i specifičnosti medijacije u oblasti gde su maloletnici učinioci krivičnih dela. Ovladavanje znanjima o krivičnim delima u kojima je moguće rešavanje spornih situacija u oblasti medijacije i znanjima o pozitivno pravnim propisima u predmetnoj oblasti. Ovladavanje znanjima u kojima je moguća primena medijacije kada su maloletnici učinioci krivičnih dela. Upoznavanje sa veštinama i mehanikama vođenja postupaka posredovanja u određenim specifičnim situacijama.

Prvi i drugi čas:
– Predstavljanje realizatora, učesnika
Plana rada i pravila rada
– Nacionalni pravni okvir koji reguliše posredovanje u krivičnom postupku i posredovanje u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela

Treći i četvrti čas:
– Posredovanje u krivičnom postupku

Peti i šesti čas:
– Posredovanje u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela

Sedmi i osmi čas:
– Mirno rešavanje krivičnog postupka koji je pokrenut privatnom tužbom
– Mirno rešavanje krivičnog postupka sa oštećenim kako bi se postiglo da se nadoknadom, izvinjenjem, radom ili na drugi način otklone u celini ili delimično štetne posledice dela gde su maloletnici bili učinioci krivičnih dela
– Razmatranje medijabilnosti u krivičnom postupku i u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela

Upoznavanje sa veštinama i mehanikama vođenja postupka medijacije u krivičnom postupku gde su maloletnici izvršioci krivičnih dela sa praktičnim vežbama. Priprema za medijaciju i proces/faze medijacije za pomenute oblasti. Početak medijacije i iznošenje bitnih aspekata problema. Razmena i razjašnjavanje tema. Mapiranje interesa/potreba i predlozi rešenja. Završno pregovaranje i izrada sporazuma. Simulacije medijacije u krivičnom postupku i u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela.

Prvi čas:
Specifičnost medijacije u krivičnom postupku (Koraci u medijaciji:
– imenovanje posrednika
– preliminarni kontakt posrednika sa stranama radi pripreme za medijaciju; nezvanično otvaranje
– zajednička sesija
– odvojeni razgovori
– pregovaranje
– postizanje sporazumnog rešenja)

 

Drugi čas:
Specifičnost medijacije u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela. (Koraci u medijaciji:
– imenovanje posrednika
– preliminarni kontakt posrednika sa stranama radi pripreme za medijaciju
– nezvanično otvaranje
– zajednička sesija
– odvojeni razgovori
– pregovaranje
– postizanje sporazumnog rešenja)

Treći čas:
– Kompetentnost posrednika.
– Specifične veštine za posredovanje u krivičnom postupku i posredovanje u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela – teorijski i praktični deo.

Četvrti čas:
– Etičke dileme posrednika prilikom posredovanja u krivičnom postupku i posredovanja u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela.

Peti i šesti čas:
– Simulacije postupaka posredovanja u krivičnom postupku i posredovanja u postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela.

Sedmi čas:
– Evaluacija i podela uverenja. 

Po završetku polaznik je osposobljen za:

- Rešavanje sporova iz oblasti posredovanja u krivičnom postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela
- Razumevanje propisa iz oblasti posredovanja u krivičnom postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela
- Prepoznavanje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi u oblasti posredovanje u krivičnom postupku gde su maloletnici učinioci krivičnih dela

koliko traje obuka?

Specijalizovana obuka traje 15 časova, ukupno 2 dana.
Prvi dan u trajanju od 8, a drugi dan u trajanju od 7 časova.

KOLIKO KOŠTA OBUKA?

Kotizacija 18.000,00 RSD
Za grupne prijave preko 6 polaznika popust 20%
Postoji mogućnost plaćanja kotizacije u mesečnim ratama