Skoči na sadržaj

Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine

Specijalizovana obuka je koncipirana kao organizovano sticanje i usavršavanje praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje medijacije, a pohađanje i uspešno završavanje obuke je uslov za ostvarivanje prava na produžetak licence, odnosno dozvole za posredovanje koju izdaje Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Dozvola za posredovanje se obnavlja na pismeni zahtev posrednika pre isteka roka na koji je dozvola za posredovanje izdata.

Uz zahtev za obnavljanje dozvole podnose se dokazi o ispunjenosti uslova popisanih Zakonom, i to:

  1. dokaz o pohađanju najmanje deset časova stručnog usavršavanja posrednika u toku jedne godine;
  2. dokaz o najmanje pet posredovanja za vreme važenja dozvole za posredovanje;
  3. dokaz o uplati takse u skladu sa posebnim zakonom, dokaz o uplati naknade za razmatranje zahteva i obnavljanje dozvole za posredovanje.

Dozvola za posredovanje izdaje se prvi put sa rokom važenja od tri godine, a kada se obnavlja izdaje se na rok od pet godina.

Specijalizovana obuka „Posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine“ namenjena je medijatorima – posrednicima, sa već završenom Osnovno obukom, advokatima, pravnicima, menadžerima i drugim zaposlenim u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnici, poslovni i pravni konsultanti, kao i svi koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u prevenciju i rešavanje sporova u privredi, profesionalci u firmamam za slučajeve posredovanja u sporovima i druga zainteresovana lica.

Obuka je akreditovana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.

PREDAVAČI

Sa bogatim iskustvom u oblasti medijacije, naši predavači dele svoje dragoceno znanje, pružajući Vam neprocenjive uvide i veštine koje će Vas istaći na tržištu. Spremni su da Vas motivišu i podrže na vašem putu ka profesionalnom uspehu. Sa našim predavačima kao vašim vodičima, možete biti sigurni da ste na pravom putu ka ostvarenju svojih ciljeva.

Tanja Dugonjić

Tanja dugonjić

Diplomirala 2006. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Advokat sa iskustvom u pravnom savetovanju i zastupanju domaćih i inostranih privrednih subjekata povodom pravnih pitanja i sporova nastalih u njihovom poslovanju. Medijator, upisana u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije, specijalizovana za posredovanje u privrednim sporovima.

Jelena Zelinčević

Jelena Zelinčević

Kvalifikovani ekspert za prava intelektualne svojine, trenutno zaposlena u Naučno-tehnološkom centru NIS-Naftagas, u Novom Sadu, kao ekspert za patentiranje i administrativne poslove. Kao kvalifikovani advokat, sarađivala sa engleskom advokatskom kancelarijom Harrisons. Zastupala klijente u postupcima pred Zavodom za intelektualnu svojinu, EPO i WIPO, učestvovala u izradi IP sporazuma i politika.

Milan Krilović

Milan Krilović

Master pravnik, posrednik u rešavanju sporova – medijator, specijalizovan za samostalnog trenera, specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz EU fondove

Cilj obuke:

  • Stručno usavršavanje posrednika za rešavanje sporova iz oblasti inteletkualne svojine;
  • Sticanje znanja i osposobljavanje za razumevanje propisa iz oblasti inteletkualne svojine (npr. Zakon o patentima, Zakon o žigovima, Zakon o pravnoj zaštiti industirjskog dizajna, zakon o autorskim i srodnim pravima, itd.);
  • Prepoznavanje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi u oblasti intelektualne svojine;
  • Upoznavanje sa radom Centra za alternativno rešenje sporova iz oblasti intelektalne svojine osnovanog pri Međunarodnoj organizaciji za intelektualnu svojinu ( WIPO Mediation and Arbitration Center) i pravilima o medijaciji pri ovom centru (WIPO Mediation Rules); Usvajanje potrebnih veština i znanja za samostalno posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine.
PROGRAM OBUKE: ​

Naš pristup obuci je interaktivan i angažovan, kombinujući teorijsko znanje sa praktičnim radom. Tokom programa obuke, dobićete priliku da radite na stvarnim projektnim zadacima, sarađujete s drugim polaznicima i dobijete povratne informacije od naših predavača. Ovo će vam omogućiti da primenite svoje veštine u stvarnom okruženju i izgradite svoj portfolio koji će vas izdvojiti od konkurencije.

Upoznavanje sa učesnicima programa i uvodnim temama koje se odnose na specifičnosti medijacije u oblasti intelektualne svojine i teme u vezi sa oblastima intelektualne svojine. Ovladavanje znanjima o intelektualnoj svojini sa aspekta rešavanja spornih odnosa u postupku medijacije i znanjima o pozitivno pravnim propisima u predmetnoj oblasti, kao i upoznavanje sa veštinama i mehanikama vođenja postupka posredovanja u određenim specifičnim situacijama.

Prvi i drugi čas:
– Predsavljanje realizatora i učesnika
– Plana rada i pravila rada
– Nacionalni i međunarodni pravni okvir koji reguliše intelekualnu svojinu

Treći i četvrti čas:
– Predmeti intelektualne svojine

Peti i šesti čas:
– Registracija intelekualne svojine

Sedmi i osmi čas:
– Rešavanje sporova iz oblasti intelektualne svojine u Srbiji;
– Način rešavanja sporova iz oblasti intelektualne svojine na međunarodnom nivou – WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) AND WIPO Mediation Rules;
– Medijabilnost sporova iz oblasti intelektualne svojine.

Upoznavanje sa veštinama i mehanikama vođenja postupka medijacije u spornim odnosima iz oblasti intelektalne svojine sa praktičnim vežbama. Priprema za medijaciju i proces/faze medijacije u oblastima intelektalne svojine. Početak medijacije i iznošenje bitnih aspekata problema. Razmena i razjašnjavanje tema. Mapiranje interesa/potreba i predlozi rešenja. Završno pregovaranje i izrada sporazuma. Simulacije medijacije u oblasti intelektualne svojine.

Prvi čas:
Specifičnost medijacije u sporovima iz oblasti intelektualne svojine (Koraci u medijaciji:
– imenovanje posrednika
– preliminarni kontakt posrednika sa stranama radi pripreme za medijaciju
– nezvanično otvaranje
– zajednička sesija
– odvojeni razgovori
– pregovaranje
– postizanje sporazumnog rešenja)

Drugi čas:
– Kompetentnost posrednika
– Specifične veštine za posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine – teorijski deo

Treći čas:
– Kompetentnost posrednika
– Specifične veštine za posredovanje u sporovima iz oblasti intelektualne svojine – praktični deo

Četvrti čas:
– Etičke dileme posrednika u rešavanju sporova iz oblasti intelektualne svojine

Peti i šesti čas:
– Simulacije postupaka posredovanja u sporovima iz oblasti intelektualne svojine

Sedmi čas:
– Evaluacija i podela uverenja

Po završetku polaznik je osposobljen za:

- Rešavanje sporova iz oblasti intelektualne svojine
- Razumevanje propisa iz oblasti intelektualne svojine (npr. Zakon o patentima, Zakon o žigovima, Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, Zakon o autorskim i srodnim pravima, itd. )
- Prepoznavanje slučajeva iz kojih mogu nastati sporovi u oblasti intelektualne svojine

koliko traje obuka?

Specijalizovana obuka traje 15 časova, ukupno 2 dana.
Prvi dan u trajanju od 8, a drugi dan u trajanju od 7 časova.

KOLIKO KOŠTA OBUKA?

Kotizacija 18.000,00 RSD
Za grupne prijave preko 6 polaznika popust 20%
Postoji mogućnost plaćanja kotizacije u mesečnim ratama