Skoči na sadržaj

Principi medijacije

Medijacija je način rešavanja spora (konflikta) uz pomoć neutralne strane (posrednika). Posrednik pomaže dvema sukobljenim stranama da reše spor na način koji je najpogodniji za sve strane u sukobu.

Da bi se medijacija pravilno sprovela, moraju se poštovati načela na kojima se zasniva. Prema Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova, načela medijacije su: dobrovoljnost, ravnopravnost, učestvovanje i prisustvovanje u postupku posredovanja, isključenje javnosti, poverljivost, neutralnost i hitnost.

Dobrovoljnost

Načelo dobrovoljnosti se primenjuje u svim fazama postupka medijacije, od njenog pokretanja do okončanja. U skladu sa Zakonom o posredovanju, postupak medijacije se pokreće dobrovoljno, na osnovu izričite saglasnosti strana (član 9). Strane u sporu su slobodne da sporazumno izaberu medijatora. U toku postupka, one imaju mogućnost izbora vremena i mesta održavanja sastanaka sa medijatorom, način postupanja medijatora, mogu da predlože uključivanje trećih lica u postupak medijacije i sl.  

Takođe, od njihove volje zavisi okončanje procesa medijacije. Obe strane mogu u svakom trenutku da odustanu od sporazumnog rešavanja spora i da pokrenu, odnosno nastave sudski postupak.

Ravnopravnost

Ovo načelo je u zakonu propisano članom 10: „U postupku posredovanja strane su ravnopravne. Posrednik je dužan, uvažavajući sve okolnosti slučaja, da stranama obezbedi ravnopravan položaj.“

Zakon proklamuje jednakost stranaka u postupku medijacije. To podrazumeva da medijator mora da se odnosi prema obema stranama jednako, da podstiče obe strane da se aktivno uključe u proces rešavanja spora dajući svoje predloge, kao i da obe strane treba da imaju lični doživljaj jednakosti.

Ovo načelo posebno dobija na značaju u sporovima u kojima postoji tzv. disbalans moći strana, kao što je na primer slučaj kada je u pitanju radni spor u kome učestvuju poslodavac i zaposleni. U tom slučaju medijator bi trebalo da preduzme posebne intervencije kako bi uspostavio neophodnu procesnu ravnotežu.   

Učestvovanje i prisustvovanje u postupku posredovanja

Zakonom je određeno da fizička lica lično učestvuju u postupku posredovanja (član 11). Svaka od strana može da ima i svog advokata. Pored strana, u postupku mogu da učestvuju i njihovi zakonski zastupnici.

Pravna lica  zastupa zakonski zastupnik upisan u odgovarajući registar, odnosno ovlašćeni punomoćnik.

Isključenje javnosti

Medijacija je postupak, u kome je, za razliku od sudskog postupka, javnost isključena.

U medijaciji učestvuju strane u sporu i medijator. Izuzetno, mogu učestvovati i treća lica, ali samo uz saglasnost strana u sporu.

Poverljivost

Medijacija je specifična po još jednom načelu, a to je poverljivost. Naime, sva lica koja učestvuju u postupku posredovanja, imaju zakonsku obavezu da čuvaju kao tajnu sve podatke, predloge i izjave u vezi sa postupkom.

Postoji mogućnost da se strane drugačije sporazumeju.

Izuzetak od ovog načela su oni podaci, predlozi i izjave koji se moraju saopštiti na osnovu zakona, radi zaštite javnog poretka, posebno kada je to potrebno radi osiguranja zaštite najboljeg interesa deteta ili radi sprečavanja nanošenja štete fizičkom ili psihičkom integritetu lica, kao i u slučaju ako je to potrebno radi sprovođenja sporazuma strana (član 13).

Neutralnost 

Do rešenja spora strane moraju da dođu samostalno u postupku u kome je medijator treća, neutralna strana. Shodno tome, medijator ne sme da zauzme poziciju bilo koje od strana u sporu. On mora da ostane nepristrasan, posvećen rešavanju spora, a ne poziciji jednoj od strana.

Hitnost

Medijacija je postupak koji se sprovodi bez odlaganja, u najkraćem mogućem vremenu (član 15). U skladu sa tim je i zakonska odredba u članu 24 kojom se određuje da se postupak medijacije okončava protekom roka od 60 dana od dana zaključenja sporazuma o pristupanju medijaciji, ali se strane u sporu mogu sporazumeti i drugačije. Cilj ovog načela je da se poveća efikasnost postupka medijacije.

Pretplati se
Obavesti o
guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare